Regulament de organizare

Regulament de organizare și functionare la Editura Universitară „EX TERRA AURUM”

 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII.
  Art. 1 Editura Universitară „Ex Terra Aurum” este un serviciu distinct în organigrama Universităţii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMVB), subordonat ierarhic Prorectorului responsabil cu Cercetarea Științifică. Editura Universitară „Ex Terra Aurum” cumulează patru funcţii de bază:

  • componenta editorială, propriu-zisă, care se referă la selectarea, propunerea, acceptul şi pregătirea pentru apariţia unor lucrări și cărţi de specialitate, volume științifice, caiete de practică, publicaţii, reviste, broșuri, pliante, formulare, acte de lucru, dosare, diplome și alte documente relevante instruirii;
  • componenta de multiplicare și tipărire, a produselor enumerate mai sus;
  • componenta de arhivare a actelor și documentelor aparținând USAMV, în conformitate cu legislația și normele în vigoare, prin respectarea procedurilor de lucru;
  • componenta comercială care se realizează prin intermediul Librăriei USAMV, unde se vând cărțile, publicațiile, lucrările științifice, dar și alte documente editate, tipărite și publicate de Editura Universitară „Ex Terra Aurum”, unde se efectuează servicii specializate de multiplicare, editare, laminare, broșare, legătorie, cașerare, îndosariere pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și cadrele didactice din campusul agronomic, dar și vânzarea unor obiecte și produse promoționale cu însemne USAMV, achiziționate de la terți în vederea vânzării.
 2. DEFINIRE OBIECTIVE ȘI SCOPURI:
  Art. 2 Activitatea Editurii Universitare „Ex Terra Aurum” va urmări, în mod esenţial, promovarea valorilor autentice, a cunoaşterii din toate domeniile de interes pe care le reprezintă profilele şi specializările din USAMV București și din domeniile conexe.

  • sprijinirea procesului de învăţământ, prin punerea la dispoziţia studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor din universitate, specialiștilor, dar și a publicului larg a materialelor purtătoare de informaţie, facilitând, astfel, accesul acestora la noutăţile din ştiinţe, arte, cultură, învăţământ, tehnică, tehnologie etc.
  • sprijinirea şi promovarea creaţiei culturale, artistice, tehnice, tehnologice şi mass – media, prin afirmarea personalităţilor creatoare ale USAMV din zona de influenţă teritorială.
  • sprijinirea şi promovarea cercetării ştiinţifice de către Colegiul editorial prin selectarea și publicarea celor mai bune lucrări de specialitate aparținând cadrelor didactice din cadrul USAMV, în acord cu Planul Editorial Anual.

  Art. 3 O parte semnificativă din activitatea Editurii Universitare „Ex Terra Aurum” va fi concepută, programată şi realizată respectând principiul autofinanţării. În acest scop:

  • Activitatea de selecţie, programare, planificare şi stabilire a titlurilor şi tirajelor vor fi subordonate, pe ansamblu, realizării unui venit net, chiar minim, pentru USAMV.
  • Editura Universitară „Ex Terra Aurum” va publica şi lucrări şi creaţii din afara zonei de interes principal, evidenţiat la punctul anterior, cu condiţia ca valorificarea acestora să susţină financiar principiul economic de bază (autofinanţarea şi obţinerea unui beneficiu net acceptabil).
 3. CONDUCEREA EDITURII UNIVERSITARE „EX TERRA AURUM”. ATRIBUȚIILE ȘI MODUL
  DE ORGANIZARE A COLEGIULUI EDITORIAL

  Art. 4.1. Activitatea este organizată ca un serviciu distinct, denumit Editura Universitară „Ex Terra Aurum” aflat în subordinea „Prorector Cercetare Științifică”, care va aproba bugetul şi va urmări execuția bugetară, în tandem cu Direcția Economică.
  Art. 4.2. Editura Universitară „Ex Terra Aurum” este condusă de un Șef Serviciu, susţinut în activitatea de conducere de un Colegiu editorial format din cadre didactice şi specialişti având recunoaştere profesională naţională şi internaţională din cadrul USAMV București.
  Art. 4.3. Multiplicarea şi tipărirea se realizează sub directa coordonare a Șefului de Serviciu, responsabil și de aspectele financiar-contabile, de controlul financiar preventiv și de execuția bugetară a Editurii Universitare „Ex Terra Aurum”.
  Art. 5 Colegiul editorial este format din două cadre didactice, aparținând USAMV Bucuresti, care vor semna referatul de aprobare în baza Planului Editorial Anual, certificând prin aceasta valoarea științifică și de cercetare a lucrării propuse spre tipar.
  Art. 6 În vederea aprobării unei apariţii editoriale se vor prezenta în faţa colegiului editorial următoarele documente:

  • referat din partea autorului şi propunerea de tiraj în conformitate cu Planul Editorial Anual;
  • datele tehnice principale ale lucrării, termenul planificat de apariţie şi sursele de finanţare;
  • avizul facultăţii/departamentului care patronează ramura de ştiinţă căreia îi aparţine lucrarea.

  Solicitarea de tipărire a unei cărţi universitare/manual se va adresa de către autor Editurii Universitare „Ex Terra Aurum” pe un formular tipizat (Anexa nr. 1), cuprinzând titlul lucrării, tirajul, numele referenţilor ştiinţifici de specialitate, confirmarea cuprinderii în Planul Editorial Anual, poziția la care se află, sursele de finanţare, precum şi avizul conducerii facultăţii/departamentului respectiv.

 4. PROCEDURA ȘI METODOLOGIA DE ELABORARE, APROBARE ȘI EXECUȚIE A PLANULUI EDITORIAL ANUAL.
  Art. 7 În vederea bunei funcţionări a Editurii Universitare „Ex Terra Aurum”, fiecare facultate va colabora cu Colegiul editorial pentru stabilirea referenţilor de specialitate.
  Fiecare apariţie editorială va avea doi referenţi, cu o activitate ştiinţifică recunoscută în domeniu, din cadrul USAMV București.
  Tot de competenţa facultăţilor este şi realizarea Planului Editorial Anual care va fi predat la Editura Universitară „Ex Terra Aurum” cel târziu până la data de 10 decembrie, pentru anul următor. După centralizarea acestora, Șef serviciu Editura Universitară „Ex Terra Aurum” îl va întocmi şi propune spre avizare și aprobare dl/d-nei „Prorector Cercetare Științifică”.
  Art. 8 Între Editura Universitară „Ex Terra Aurum” şi autorul lucrării (cadrul didactic) se va încheia un contract de cesiune a dreptului de autor (Contract de editare), care va reglementa tipărirea şi difuzarea cărţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările în vigoare. (Anexa nr. 2)
  Art. 9 În scopul cointeresării autorilor în stabilirea unor tiraje optime, valorificarea integrală a acestora şi evitarea stocurilor de carte nevandabilă, plata dreptului de autor se va face sub forma unui număr de exemplare stabilit de Consiliul de Administrație al USAMV București în conformitate cu tirajul aprobat.
  Art. 10 Preţul de vânzare al cărţii va cuprinde:

  • costul de producție;
  • regia, sub forma unui procent de 50% aplicat asupra costului de producție;
  • alte costuri particulare menționate înainte de începerea procedurilor;
  • TVA.

  Preţul de vânzare astfel calculat va fi vizat de Direcția Economică, iar Editura Universitară „Ex Terra Aurum”, în urma aprobării, va demara prin intermediul Departamentului Marketing-Aprovizionare, procedurile de aprovizionare tehnico-materială.
  După realizarea tirajului, Editura Universitară „Ex Terra Aurum” va livra la Librăria USAMV București stocul executat pentru a fi vândut și va trimite exemplarele obligatorii la: Biblioteca Centrală USAMV, la Biblioteca Facultății de Medicină Veterinară, Biblioteca Metropolitană, Biblioteca Națională a României și la autori. La cerere, autorul poate solicita o parte din tiraj pentru a-l difuza şi în alte reţele de librării, decât în cea a USAMV București. În acest caz, autorul va încheia în nume propriu contracte de difuzare şi va suporta diferenţa de comisioane între cele percepute de Editura Universitară „Ex Terra Aurum”, USAMV București şi alte librării.
  Art. 11 Editura Universitară „Ex Terra Aurum” va asigura şi actualiza baza de date solicitată de Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, în conformitate cu obligaţiile ce decurg din prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările în vigoare.
  Art. 12 Pentru comenzile primite din afara USAMV București, se va încheia un contract comercial de prestări servicii, cu obligaţii bine definite de ambele părţi, urmând ca plata prestaţiei să fie făcută integral de autor, iar tirajul să-i fie în întregime pus la dispoziţie, mai puțin cărțile care trebuie declarate și livrate la Biblioteca Centrală USAMV, la Biblioteca Facultății de Medicină Veterinară Bucuresti, Biblioteca Metropolitană și Biblioteca Națională a României.
  Art. 13 Șeful de Serviciu al Editurii Universitare „Ex Terra Aurum” va stabili împreună cu autorii formatul lucrărilor (A4, A5, B5) care vor fi realizate. Formatul de editare se referă şi la sigla editurii, copertă, pagina cuprinzând elementele de referinţă (rezumatul în limbă de circulaţie internaţională, recenzorii de specialitate, autorul copertei şi al editării, ISBN-ul etc.)
  Art. 14 Pentru acreditarea Editurii Universitare „Ex Terra Aurum” din Bucuresti, de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), Colegiul Editorial are obligaţia să asigure permanent îndeplinirea criteriilor şi indicatorilor de evaluare, precum şi a condiţiilor de eligibilitate cerute.
  În acest scop, se vor realiza următoarele:

  • pagină web proprie actualizată în timp şi listată în motoarele de căutare;
  • reţea proprie sau contractuală de difuzare a cărţilor tipărite, inclusiv prin mijloace de comerţ electronic;
  • participarea cu cele mai valoroase producţii editoriale în circuitul naţional al manifestărilor ştiinţifice de profil pentru a îmbunătăţi vizibilitatea şi impactul pe piaţa editorială;
  • activități de publicitate și marketing;
  • participarea la expoziții și târguri de profil.

  Art. 15 Editura Universitară „Ex Terra Aurum” va prezenta un raport anual asupra activităţilor desfăşurate ori de câte ori va fi solicitat de către Biroul Senatului USAMV București, respectiv Consiliul de Administraţie.

 5. DIFUZAREA ŞI DISTRIBUIREA LUCRĂRILOR ȘI CĂRȚILOR DE SPECIALITATE.
  Art. 16 Distribuirea lucrărilor comandate la Editura Universitară „Ex Terra Aurum” se face după cum urmează:

  • 6 exemplare la Biblioteca Naţională a României dacă este carte de specialitate sau 3 exemplare dacă este manual, conform obligaţiilor legale
  • 10 exemplare în Biblioteca Centrală a USAMV Bucuresti, la dispoziţia studenţilor şi pentru schimbul de carte între biblioteci şi universităţi
  • 20 exemplare la Biblioteca Facultății de Medicină Veterinară Bucuresti, pentru cărțile din domeniul medicinei veterinare, 10 exemplare dacă domeniul aparține Facultății de Biotehnologie sau Zootehnie și 5 exemplare dacă aparțin celorlalte facultăți
  • 1 exemplar la Biblioteca „Metropolitana” București
  • un număr de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit în cazul încheierii contractului de cesiune a dreptului de autor
  • restul tirajului va fi livrat la Librăria USAMV București sau/și alte librării.

  Art. 17 Lansarea şi difuzarea lucrărilor se realizează de către autorul cărţii, în colaborare cu Șef Serviciu Editura Universitară „Ex Terra Aurum” şi Directorul Bibliotecii Centrale a USAMV București. Lansarea se poate realiza la nivelul USAMV București, al facultăţii de care aparţine autorul lucrării sau în cadrul Bibliotecii USAMV București, în funcţie de calitatea lucrării, de nivelul de atractivitate al acesteia şi de personalitatea autorului, stabilite și aprobate de către Consiliul Editorial. Condiţiile de organizare ale lansării sunt determinate în principal şi de sursele de finanţare puse la dispoziţie de autorul lucrării (sponsorizări) şi/sau de facultatea de care aparţine.
  Prezentarea şi lansarea lucrării se realizează prin acţiuni de publicitate specifice efectuate în comun de Editura Universitară „Ex Terra Aurum” şi Biblioteca Centrală USAMV București (cuprinderea în buletinul bibliografic, cataloage editoriale actualizate periodic, prezentări pe Internet, alte materiale publicitare, rețele de socializare) în vederea stimulării comenzilor.

 6. RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE
  Art. 18 Dotarea tehnică la Editura Universitară „Ex Terra Aurum” este formată din utilajele şi aparatura de tehnoredactare, tipărire, legătorie şi finisare cuprinse în listele de inventar actualizate.
  Personalul de conducere, tehnic şi de specialitate este aprobat de Senatul USAMV Bucuresti prin organigrama de funcţionare.
 7. DISPOZIŢII FINALE
  Art. 19 Editura Universitară „Ex Terra Aurum” este coordonată de Prorectorul cu Cercetarea Știinţifică al USAMV București, în calitate de Preşedinte al Colegiului Editorial, fiind considerată o activitate de producţie și comerț.
  Salarizarea personalului se face de la buget şi prin autofinanţare din veniturile proprii.
  Art. 20 Editura Universitară „Ex Terra Aurum” va colabora cu Biblioteca Centrală a USAMV Bucuresti în demersul susţinerii de activităţi de schimb de carte cu editurile şi centrele de multiplicare din ţară şi străinătate pe principiul reciprocităţii şi avantajului mutual şi în orice altă activitate specifică la Editura Universitară „Ex Terra Aurum”.
  Art. 21 Prezentul regulament va intra în vigoare odată cu aprobarea sa de către Senatul USAMV din Bucuresti. Modificările ulterioare pot fi făcute cu aprobarea aceluiaşi for de conducere al USAMV din Bucuresti.

Editura Ex Terra Aurum logo

Campusul Agronomiei-Herăstrău, intrarea din B-dul Mărăști, nr. 59 +40 0748 996 622 editura@usamv.ro